Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

2021

Jesteś na: Ogólne / Fundusz Leśny / 2021

dniu 20.07.2021 r. została zawarta umowa nr EZ.0290.1.11.2021 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Ojcowskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ojcowie na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego działań ochronnych w Ojcowskim Parku Narodowym w 2021 roku.

Zakończenie realizacji Projektu: 15.12.2021 r.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 480 976,97 zł.

Działania obejmują:

L.p. Grupa działań Nazwa działania Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.)
1. Działania związane z gospodarką leśną Ścinka drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu

1. Zakup łańcuchów zrywkowych klasy 10

2. Zakup wciągarki linowej ręcznej o nośności 1600 kg i liny do 50 m

3, Zakup wciągarki linowej ręcznej o nośności 3200 kg i liny do 50 m

2.

Inne działania związane z gospodarką leśną Ochrona jaskiń i kompleksów leśnych przed zanieczyszczaniem oraz penetracją a także zwiększenie efektywności prowadzonych patroli przeciwpożarowych w Ojcowskim Parku Narodowym

Zakup 10 szt. fotopułapek wraz z kompletem akumulatorów i ładowarkami

Usuwanie odpadów z obszaru Parku, sprzątanie i wywóz śmieci

Uprzątnięcie odpadów ze szlaków turystycznych
i miejsc
największego gromadzenia się turystów wraz z wywozem odpadówWzmocnienie ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez wykonanie, modernizację i konserwację małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczaniu obszarów chronionych poprzez kanalizację ruchu, poprawę jakości udostępniania Parku, ochronie przed nadmierną i niekontrolowaną penetracją oraz naprawa leśnych szlaków turystycznych na wybranych odcinkach

1. Naprawa i konserwacja czarnego szlaku
2. Naprawa czerwonego szlaku
3. Konserwacja małej infrastruktury i metalowych barier w Parku Zamkowym
4. Naprawa zielonego szlaku
5. Wykonanie i dostawa małych tablic powitalnych "witaczy"
6. Wykonanie i dostawa 3 szt. drewnianych stelaży do tablic informacyjnych
Wzmocnienie ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez wzrost świadomości dot. funkcjonowania ekosystemów leśnych, w tym obecności martwych drzew Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż pomocy edukacyjnej w postaci makiety próchniejącej kłody z zamieszkującymi ją organizmami oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu. Do makiety zostaną zaprojektowane, wykonane i zamontowane dwa metalowe poziome panele edukacyjne wraz ze stelażem

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Badania naukowe
Struktura ekologiczna i genetyczna izolowanych populacji obuwika pospolitego w zbiorowiskach leśnych Ojcowskiego Parku Narodowego oraz określenie metod jego ochrony

Prace będą składały się z:- badań terenowych i poboru próbek na stanowiskach;- określenia struktury ekologicznej populacji i siedliska;- pomiarów biometrycznych osobników (10 prób na stanowisko);- wykonania analiz genetycznych (40 prób na 1 stanowisko);- opracowania wyników z przeprowadzonych badań i określenia zaleceń ochronnych dla gatunku w formie Raportu Końcowego;- raport dla gatunku Natura 2000 - obuwik pospolity i jego stanowisk w OPN wykonany wg metodyki GIOŚ