Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

DZIAŁANIA DOFINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

godło Polski                                                                                      flaga Polski

  • Nazwa zadania: „Dokończenie termomodernizacji zabytkowego budynku dyrekcji OPN w zakresie ceglano-kamiennej elewacji i balkonów z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach  budżetu państwa.”

Termin realizacji prac: od 05.08.2021 r. do 30.11.2022 r.

Prace polegają na renowacji kamienno ceglanej elewacji Dyrekcji Ojcowskiego parku Narodowego Willi „Jadwiga” poprzez wymianę zniszczonej przez warunki atmosferyczne cegły, elementów kamiennych fundamentów, odtworzenie oryginalnej fugi oraz odtworzenie żelbetowej płyty balkonu górnego. Całość elewacji zostanie zabezpieczona poprzez hydrofobizację opartą na związkach krzemoorganicznych.

Całkowity koszt sumaryczny brutto prac budowlanych wykonanych w roku 2021 i 2022 wynosi 365 310,00 zł.

 

Rok

Kwota Dofinansowania

Rok 2021

100 000,00 zł

Rok 2022

100 000,00 zł

 

  • Nazwa projektu: Projekt nr POIS.02.04.00-00-0017/18 pn. „Ochrona czynna muraw kserotermicznych i naskalnych w Ojcowskim Parku Narodowym oraz utworzenie siedlisk zastępczych dla zagrożonych gatunków flory w formie ogrodu” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
  • Na podstawie umowy nr 45/DB/2022 z dnia 06.05.2022 r. na współfinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0017/18 Budżet Państwa współfinansował działania prowadzone w 2022 roku przez Ojcowski Park Narodowy w kwocie 33 000,00 zł.

Działania te objęły w 2022 roku: ochronę czynną muraw kserotermicznych i naskalnych poprzez wypas oraz usuwanie odrośli drzew i krzewów, koszenie i wywóz biomasy, utworzenie siedlisk zastępczych dla zagrożonych gatunków flory w formie ogrodu oraz druk materiałów informacyjno-promocyjnych projektu.

  • Nazwa zadania: „Inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” w Ojcowie (4 mieszkania służbowe + 3 pokoje gościnne) oraz budowa garażu – 4 stanowiska w miejscu rozebranego budynku gospodarczego zagospodarowanie terenu – docelowo utworzenie „Centrum Dziedzictwa Doliny Prądnika” część I”

 Termin realizacji prac: od 10.05.2022 r. do 20.12.2022 r.

Wykonano prace polegające na renowacji zabytkowego budynku Willi „Pod Koroną” poprzez wykonanie ścian fundamentowych oraz stropów wewnętrznych w miejsce rozebranych uszkodzonych konstrukcji, zabezpieczenie ganku poprzez wzmocnienie fundamentu, odtworzenie drewnianych schodów wewnętrznych oraz zewnętrznych prowadzących na ganki, zabezpieczenie oraz odtworzenie części okien oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

 Całkowity koszt brutto prac budowlanych wykonanych w roku 2022 wynosi 1 471 008,00 zł. Kwota dofinansowania wyniosła 1 165 000,00 zł.