Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Informacja dot. drewnianego mostu na przeciwko parkingu "Przy zamku" w Ojcowie
| 2019-08-09

 

W związku z licznymi pytaniami dot. odbudowy drewnianego mostu na przeciwko parkingu "Przy zamku" w Ojcowie, prosimy o zapoznanie się z informacją dot. stanu prawnego oraz przyszłości tego obiektu, przygotowaną przez dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego.

Szanowni Państwo.

        W związku z licznymi pytaniami w sprawie trwałego uszkodzenia w dniu 18 września 2018 r. drewnianego mostku nad potokiem Prądnik w Ojcowie (vis à vis parkingu „Pod zamkiem”), a w konsekwencji koniecznego jego zamknięcia dla ruchu turystycznego wraz z ścieżką wiodącą tzw. „Drewnianą Drogą” niniejszym informujemy, iż uszkodzenie tego obiektu miało znamiona jego celowego zniszczenia przez grupę znajdujących się na nim osób. Mając na uwadze powyższe tuż po stwierdzeniu tego faktu, a więc w dniu 19 września 2018 r. skierowane zostało stosowne pisemne zawiadomienie o tym fakcie do:

→   komendanta Komisariatu Policji w Skale z informacją o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

→   Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie z informacją o wystąpieniu tzw. katastrofy budowlanej.

       Należy przypomnieć, iż mostek ten NIE BYŁ NIGDY PRZEKAZANY Ojcowskiemu P.N. po jego wybudowaniu przez inwestora, którym było Miasto i Gmina Skała. Tym samym NIE BYŁ on nigdy i nadal NIE JEST WŁASNOŚCIĄ OPN. Z tego też powodu Ojcowski P.N. nie ma obecnie żadnej możliwości dokonania jakichkolwiek czynności dot. naprawy przedmiotowego obiektu, w tym nawet dokonania jego rozbiórki. Wynika to z faktu braku prawnej możliwości inwestowania publicznych środków w obiekt niestanowiący własności Parku. Pomijając ten fakt, należy wskazać również, iż ww. organy (Komendant Policji oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie) nie zakończyły prowadzonych postępowań w przedmiotowej sprawie. Tym samym do dnia dzisiejszego nie wydano stosownej decyzji pozwalającej na rozbiórkę tudzież remont tego obiektu. Most ten w obecnym stanie jest typowym dowodem w sprawie i do czasu zakończenia tudzież zamknięcia toczących się postępowań musi pozostać w obecnym stanie technicznym.

        Powyższa sprawa jest o tyle istotna, iż mostek ten znajduje się na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego i pytania Państwa w sprawie obecnego jego stanu są kierowane są do nas. W naszej ocenie obecny jego stan nie pozwala na jego naprawę – konieczna jest jego rozbiórka, a następnie wybudowanie nowego mostku zgodnie z aktualnie obowiązującymi prawnymi procedurami (konieczność uzyskania stosownych pozwoleń).

         W tym miejscu pragniemy poinformować Państwa, iż będziemy się ubiegać o otrzymanie środków finansowych w 2020 r. na wykonanie ścieżki o charakterze przyrodniczo – historycznym na tzw. „Drewnianej drodze” wraz z odbudową nowego mostu. W najbliższych dniach będziemy zlecać wykonanie stosownych projektów budowlanych i kosztorysu inwestorskiego. Jednak warunkiem zasadniczym do realizacji tej inwestycji (oprócz oczywiście pozyskania stosownych środków finansowych) będzie rozbiórka tego obiektu. Należy nadmienić, iż istnieje możliwość formalnego przejęcia przez OPN ww. mostku w obecnym jego stanie i w konsekwencji jego rozbiórka siłami Parku, o czym w dniu wczorajszym pisemnie poinformowaliśmy jego dotychczasowego inwestora – Miasto i Gminę Skała, a zarazem właściciela tego obiektu.

         Pragniemy nadmienić, iż złożona deklaracja Ojcowskiego Parku Narodowego do odbudowy tego obiektu wynika z oczekiwań zarówno turystów jak i lokalnego społeczeństwa do jak najszybszego udrożnienia tej trasy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, ale mając na uwadze także wzbogacenie tego odcinka poprzez stworzenie interesującej i profesjonalnej ścieżki edukacyjnej, podjęliśmy działania w celu realizacji tego zamierzenia. Mając na uwadze obecną współpracę pomiędzy Ojcowskim P.N. oraz Miastem i Gminą Skała w świetle podpisanego niedawno listu intencyjnego o współpracy, mamy nadzieję na aktywne włączenie się do faktycznej realizacji tego projektu lokalnego samorządu – Miasta i Gminy Skała. Stosowne pismo w tym zakresie zostało przedłożone w dniu wczorajszym Panu Burmistrzowi MiGm. Skała p. K. Wójtowicza.

Z poważaniem,

Tomasz Gierat
                                       dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego