Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
Ogłoszenie
| 2018-03-07

OGŁOSZENIE

            Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późn. zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 142), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. "O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko" (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. "W sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody" (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794) dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego informuje

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu PLANU OCHRONY dla

Ojcowskiego Parku Narodowego

            Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 07 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3-4 w zw. z art. 40 ww. ustawy zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planów ochrony.

Z opracowaniem (wydruk) można się zapoznać w ww. terminie w siedzibie Ojcowskiego Parku Narodowego (Ojców 9) lub/i z jego wersją elektroniczną zamieszczoną na stronie internetowej Parku (www.ojcowskiparknarodowy.pl). 

Ewentualne wnioski, uwagi i zastrzeżenia do planu, można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2018 r. włącznie, (liczy się data wpływu na dziennik podawczy), drogą pisemną lub elektroniczną na adres:

Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa lub mailowo na adres:

opnar [at] pro.onet.pl

­ - korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej OPN.

            Jednocześnie informujemy, iż powodem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego jest dokonanie zmian/korekt w jego treści wobec wersji projektu tego planu wyłożonej do konsultacji w 2017 roku.

            Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
00-Okładka.pdf 00-Okładka.pdf 25.32KB pobierz
01-Cele ochrony.pdf 01-Cele ochrony.pdf 254.31KB pobierz
02-Identyfikacja.pdf 02-Identyfikacja.pdf 95.55KB pobierz
03 - Opis granic.pdf 03 - Opis granic.pdf 357.6KB pobierz
04.  Obszary ochrony.pdf 04. Obszary ochrony.pdf 32.91KB pobierz
05-Działania ochronne.pdf 05-Działania ochronne.pdf 313.85KB pobierz
06-Miejsca - działalność handlowa.pdf 06-Miejsca - działalność handlowa.pdf 27.83KB pobierz
07-Miejca udostępniania.pdf 07-Miejca udostępniania.pdf 46.84KB pobierz
08-Wskazania do planów.pdf 08-Wskazania do planów.pdf 52.03KB pobierz
Formularz_składania_uwag do projektu planu ochrony OPN (marzec 2017).doc Formularz_składania_uwag do projektu planu ochrony OPN (marzec 2017).doc 39KB pobierz
ogłoszenie.pdf ogłoszenie.pdf 1.51MB pobierz
Załącznik 1 - Mapa_Plan_Ochrony_gminy_1_50000_A3.pdf Załącznik 1 - Mapa_Plan_Ochrony_gminy_1_50000_A3.pdf 558.36KB pobierz
Załącznik 2 - Mapa_Plan_Ochrony_korytarze_ekologiczne_Urząd_Marszałkowsk....pdf Załącznik 2 - Mapa_Plan_Ochrony_korytarze_ekologiczne_Urząd_Marszałkowsk....pdf 1.48MB pobierz
Załącznik 3 - Mapa Plan Ochrony - obszary ochrony -.pdf Załącznik 3 - Mapa Plan Ochrony - obszary ochrony -.pdf 1.13MB pobierz