Ogłoszenia o zamówieniach

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Ojcowski Park Narodowy 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca:  
Numer postępowania: zn. spr. IR.212.10.2017; rej. nr 261/4/2017 
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, remontu budynku gospodarczego i ogrodzenia w osadzie OPN „Gajówka Pieskowa Skała” usytuowanej na działce nr 1969 w Sułoszowej, gmina Sułoszowa. 
Rodzaj zamówienia: zamówienie publiczne 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2017-11-24 
Termin składania ofert: 2017-12-14 
SIWZ: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, remontu budynku gospodarczego i ogrodzenia w osadzie OPN „Gajówka Pieskowa Skała” usytuowanej na działce nr 1969 w Sułoszowej, gmina Sułoszowa. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione zadania częściowe: Zadanie nr 1 – Prace remontowe w budynku mieszkalnym i gospodarczym oraz przy ogrodzeniu w osadzie OPN „Gajówka Pieskowa Skała” (bez prac stolarskich włączonych do zadania nr 2). Zadanie nr 2 – Prace stolarskie przy remoncie budynku mieszkalnego i gospodarczego w osadzie OPN „Gajówka Pieskowa Skała”. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu budynku mieszkalnego w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej - uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 2. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa we właściwych przepisach prawa. 3. Rozpoczęcie robót budowlanych w terminie zgodnym z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), dalej: „Prawo budowlane”. 4. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem. 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
Zmiany w SIWZ: Zmiana nr 1: w Programie funkcjonalno-użytkowym — zał. nr 1 do SIWZ. Poszerzenie zakresu w zadaniu nr 1: Przed bramą po lewej stronie budynku gospodarczego należy wymienić istniejącą przerośnięta trawą nawierzchnię tłuczniową na nawierzchnię z kostki betonowej. Zmiana nr 2 (I). Zmiany wprowadzono w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ, Programie funkcjonalno-użytkowym - zał. nr 1, Istotnych postanowieniach umowy - zał. nr 2, formularzu ofertowym - zał. nr 3, tabeli elementów scalonych - zał. nr 4 oraz w załącznikach nr 8 i nr 9.  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
I.Ogłoszenie nr 500067872-N-2017 z dnia 30-11-2017 r.pdf I.Ogłoszenie nr 500067872-N-2017 z dnia 30-11-2017 r.pdf 231.93KB pobierz
I.SIWZ-GAJÓWKA P.S. zmiana.pdf I.SIWZ-GAJÓWKA P.S. zmiana.pdf 538.09KB pobierz
I.zał. nr 1-Program funkcjonalno-użytkowy-zmiana.pdf I.zał. nr 1-Program funkcjonalno-użytkowy-zmiana.pdf 584.47KB pobierz
I.zał. nr 2 do SIWZ-IPU-zmiana.pdf I.zał. nr 2 do SIWZ-IPU-zmiana.pdf 263.67KB pobierz
I.zał. nr 3, 4, 8, 9 do SIWZ.rar I.zał. nr 3, 4, 8, 9 do SIWZ.rar 2.5MB pobierz
ogłoszenie nr 621881-N-2017.pdf ogłoszenie nr 621881-N-2017.pdf 829.13KB pobierz
SIWZ-GAJÓWKA Piesk. Skała.pdf SIWZ-GAJÓWKA Piesk. Skała.pdf 520.5KB pobierz
zał. nr 1 do SIWZ-PFU Gajówka Pieskowa Skała.pdf zał. nr 1 do SIWZ-PFU Gajówka Pieskowa Skała.pdf 11.31MB pobierz
zał. nr 2 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy.pdf zał. nr 2 do SIWZ-Istotne postanowienia umowy.pdf 253.44KB pobierz
zał. nr 3 do nr 9 do SIWZ-Gajówka Pieskowa Skała-2017.rar zał. nr 3 do nr 9 do SIWZ-Gajówka Pieskowa Skała-2017.rar 3.77MB pobierz