http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/polityka_prywatnosci.html

Polityka prywatności

Ojcowski Park Narodowy przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających portal http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony portalu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Bezpośredni kontakt z urzędem ze strony WWW

Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez dostępne na stronach adresy korespondencyjne (e-mail). Ojcowski Park Narodowy przechowuje korespondencję ze swoimi Klientami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Klienta.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania - na czas sesji - następujących parametrów:

Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny urzędu) zapisane informacje są usuwane.

Odnośniki do innych stron

Serwis Ojcowskiego Parku Narodowego zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Ojcowskiego Parku Narodowego.

Oferta Ojcowskiego Parku Narodowego będzie z czasem ulegać rozszerzeniu m. in. interaktywny kontakt z klientami. Oznacza to m.in., że w przyszłości urząd może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Korzystając z serwisu Ojcowskiego Parku Narodowego akceptujesz zmiany w Polityki Prywatności i zobowiązujesz się do stałego kontrolowania jej zmian.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt pod adresem opnar@pro.onet.pl

Realizacja obowiązku informacyjnego Ojcowskiego Parku Narodowego, w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej:  RODO

 Kto jest administratorem Państwa danych?

 Administratorem danych jest Ojcowski Park Narodowy z siedzibą w Ojcowie,

adres: Ojców 9 32-045 Sułoszowa

tel: 123892005

e-mail: opnar@pro.onet.pl, strona internetowa: ojcowskiparknarodowy.pl,

BIP: bip.ojcowskiparknarodowy.pl

 Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?

 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: opnar@pro.onet.pl lub telefonicznie 123892005 wew.100

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemne:

- osobiście do Sekretariatu Ojcowskiego Parku Narodowego, Ojców 9 lub pocztą tradycyjną na adres Ojców 9 32-045 Sułoszowa

- elektronicznie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

 W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

 Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań publicznych, określonych ustawą ustawie z dnia 16.04.2004 r. „O ochronie przyrody” (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz., 142) oraz innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Parków Narodowych.

 Przetwarzanie danych będzie odbywać się w szczególności na następujących podstawach prawnych:

 −                   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo
w ramach sprawowania władzy publicznej, w tym realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub,

−                   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

−                   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków archiwalnych w interesie publicznym lub wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego
i ochrony socjalnej,

−                   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 W przypadkach niewymienionych powyżej, mogą także wystąpić przypadki, w których będą Państwo proszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.  W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.

 Jak cofnąć zgodę?

Tam gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyłącznie wyrażenie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) , mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  danych do momentu jej wycofania.

W celu wycofania zgody wystarczy:

−                  wysłać takie żądanie z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

albo wysłać takie żądanie z wykorzystaniem pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: osobiście do Sekretariatu Ojcowskiego Parku Narodowego, Ojców 9  lub pocztą tradycyjną na adres Ojców 9 32-045 Sułoszowa

 Podanie danych może być uwarunkowane:

−                   obowiązkiem ustawowym Administratora lub koniecznością realizacji nałożonych na niego zadań realizowanych w interesie publicznym albo w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej,

−                   koniecznością zawarcia lub realizacji umowy, do których podania będziecie Państwo zobowiązani.

 W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy lub konieczność realizacji nałożonych na Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym albo w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązków czy zadań ustawowych. Może to skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie podacie Państwo swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

 Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne / teleinformatyczne
i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania.

 Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?

 Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Dane osobowe będą usuwane w terminach wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator.

 Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi?

 W granicach określonych w RODO, macie Państwo prawo do żądania od Administratora:

−                  dostępu do treści swoich danych osobowych,

−                  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

−                  ograniczenia przetwarzania, jeśli osoba kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych ,

−                  usunięcia swoich danych osobowych jeśli nie były przetwarzane do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

−                     prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych.

 Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez  Ojcowski Park Narodowy?

 Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?

 Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

 Czy Państwa dane będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

 Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych.
 

Administrator danych przetwarzanych w Ojcowskim Parku Narodowym dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych.

Grafika : drukuj / nie drukuj