http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/2020.html

2020

dniu 12.05.2020 r. została zawarta umowa nr EZ.0290.1.11.2020 pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie a Ojcowskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ojcowie na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego projektu pn. „Wsparcie działań ochronnych w Ojcowskim Parku Narodowym w 2020 roku”.

Zakończenie realizacji Projektu: 15.12.2020 r.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 1 021 020,00 zł.

Działania obejmują:

L.p. Grupa działań Nazwa działania Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.)
1 Inne działania związane z gospodarką leśną Budowa, modernizacja i konserwacja  małej infrastruktury służącej zabezpieczaniu   obszarów chronionych poprzez kanalizację ruchu turystycznego, poprawę jakości udostępniania Parku i ochronie przed nadmierną i niekontrolowaną penetracją 1. Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych i edukacyjnych na szlakch
2. Naprawa dachu w punkcie informacji turystycznej/kasie Jaskini Ciemnej
wraz z dostawą materiału
3. Naprawa i modernizacja ścieżki edukacyjnej o charakterze przyrodniczo - historycznym na tzw. Drewnianej drodze wraz z wykonaniem tablic informacyjnych oraz odbudową zniszczonego (zawalonego) drewnianego mostu  
4. Wykonanie i dostawa barier metalowych na odcinku oraz ich montaż w miejscu istniejących drewnianych
na wybranych odcinkach szlaków 
5. Konserwacja i naprawa drewnianego schronu dla przewodników/punktu informacji turystycznej przy Jaskini Ciemnej 
6. Wykonanie i montaż drewnianych słupków przydrożnych (ograniczników) zabezpieczających obszar OPN w rejonie Kaplicy na wodzie, zamku w Ojcowie, wzdłuż rzeki Prądnik oraz w rejonie zamku w Pieskowej Skale i Maczugi Herkulesa 
7. Wykonanie i dostawa ławostołów drewnianych
8. Naprawa szlaków turystycznych poprzez konserwację kamiennych
i drewnianych schodów i odbudowę drewniano kamiennych kładek
9. Wykonanie z drewna prasowanego/sklejki informacji na tablice powitalne "witacze" przy wjazdach
i wejściach do Parku
2 Inne działania związane z gospodarką leśną Dostawa sprzętu niezbędnego do utrzymania szlaków, parkingów i infrastruktury OPN 1. Zakup kos spalinowych (podkaszarek) wraz z osprzętem
3 Badania naukowe Gatunki mszaków jako wskaźniki starych lasów w Ojcowskim Parku Narodowym 1. Prowadzenie badań metodą marszrutową
2. Sporządzenie: wykazu gatunków
i stanowisk ze współrzędnymi GPS, map z rozmieszczeniem reliktów - wskaźników starych lasów, opisu siedliska występowania i wielkość populacji, opisu ewentualnych zagrożeń i sposobów ochrony. Wyznaczenie obszarów najlepiej zachowanych starych lasów.
3. Przygotowanie Raportów dla stanowiska i obszaru Natura 2000
w przypadku stwierdzenia gatunków naturowych.  

 


 

Grafika : drukuj / nie drukuj