Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym


Ojcowski Park Narodowy – przyroda, historia, kultura

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Prelekcja dotycząca przyrody, historii i kultury Ojcowskiego Parku Narodowego.
W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi OPN. Zobaczą także na fotografiach najbardziej charakterystyczne gatunki zwierząt, roślin i grzybów tego terenu. Ważnym elementem jest część prelekcji poświęcona historii Doliny Prądnika wraz z fotografiami licznych zabytków, które zachowały się na terenie Parku i zabudowy Ojcowa z okresu uzdrowiska. 


 Drzewa i krzewy Ojcowskiego Parku Narodowego – wybrane gatunki

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Zajęcia te to doskonała okazja by zapoznać się z najbardziej charakterystycznymi gatunkami drzew i krzewów Parku. Łącznie w OPN jest ich ponad 120! Uczniowie poznają najbardziej pospolite i te, które szczególnie wyróżniają się na terenie Parku. Prelekcja uzupełniona jest o ciekawostki dotyczące drzew i krzewów oraz informacje o korzyści z posiadania rodzimych gatunków w ogrodach.


Ptaki Ojcowskiego Parku Narodowego

czas: 1 godz. (lub 2 godz.)
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł/godz.

Zajęcia prezentujące wybrane gatunki, które składają się na zespół ptaków OPN. Na terenie Parku występuje ich ok. 100. W czasie pokazu uczniowie zobaczą liczne fotografie, usłyszą najważniejsze informacje oraz poznają głosy ptaków, które usłyszeć można w czasie pobytu w Parku.


 Nietoperze w Ojcowskim Parku Narodowym

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Prelekcja poświęcona najbardziej charakterystycznym ssakom Parku – nietoperzom. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z biologią tych zwierząt.
Uczniowie zobaczą na zdjęciach różne gatunki nietoperzy żyjących na świecie i w Polsce, wraz z ich rozmieszczeniem. Zapoznają się także z metodami badań (m.in. z kartami obserwacji i detektorem ultradźwięków).


 Bóbr – mieszkaniec Ojcowskiego Parku Narodowego

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

W czasie prelekcji uczniowie poznają jednego z najciekawszych mieszkańców Ojcowskiego Parku Narodowego -  bobra europejskiego. Jest to przykład gatunku, który został ocalony od całkowitej zagłady. W Ojcowskim Parku Narodowym bobry zostały wsiedlone w 1985 r. Od tego czasu stanowią stały, ciekawy element fauny tego terenu, a ślady ich działalności zobaczyć można w czasie spacerów Doliną Prądnika lub Doliną Sąspowską.


Grzyby Ojcowskiego Parku Narodowego

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Pokaz pozwala przenieść się na chwilę do fascynującego świata grzybów, które występują na terenie OPN.  W czasie prelekcji prezentowane są fotografie grzybów z terenu Parku. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się również jakie jest znaczenie martwych drzew w lesie, nie tylko dla grzybów, ale też innych organizmów. 


Flora Ojcowskiego Parku Narodowego

czas: 1 godz..
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Prezentacja dotycząca najważniejszych zagadnień związanych z florą Doliny Prądnika i jej zróżnicowaniem. Pokaz uzupełniają zdjęcia licznych przedstawicieli świata roślin Ojcowskiego Parku Narodowego.


Ojcowski Park Narodowy – problemy ochrony. Czy i jak można je minimalizować?

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Zajęcia w formie prelekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z problemami i głównymi zagrożeniami przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego, a także innych parków narodowych. Uczestnicy dowiedzą się co warunkuje skuteczną ochronę przyrody oraz w jaki sposób można minimalizować zjawiska niekorzystne.


Młynarstwo w Dolinie Prądnika

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Prelekcja dotycząca jednego z najciekawszych dawnych zawodów – młynarstwa. Uczniowie mogą dowiedzieć się jakie młyny znajdowały się na terenie Ojcowa, jak nazywały się i do czego służyły poszczególne ich części, a także zobaczyć na fotografiach historię tej działalności w Dolinie Prądnika .


 Las w Ojcowskim Parku Narodowym

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł


 Metody badań sów i wybrane aspekty biologii gatunków zamieszkujących Ojcowski Park Narodowy

czas: 1 godz..
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

 Zajęcia w terenie i zajęcia połączone ze zwiedzaniem wybranych obiektów


Na szlakach Ojcowskiego Parku Narodowego

czas: ok. 2,5 – 4,5 godz. (w zależności od ilości zwiedzanych obiektów)
forma: prelekcja Ojcowski Park Narodowy – przyroda, historia, kultura + zajęcia w terenie + zwiedzanie jednego obiektu (opcjonalnie)
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 25 zł/os. (prelekcja + przejście z pracownikiem Parku do Bramy Krakowskiej) lub 30 zl/os. (prelekcja + ekspozycja). W przypadku zwiedzania dwóch obiektów w czasie zajęć, obowiązuje dodatkowa opłata za bilet wstępu do drugiego obiektu (wg cennika).

Zajęcia składają się z prelekcji dotyczącej przyrody i historii Ojcowskiego Parku Narodowego. Część praktyczna to wycieczka dnem Doliny Prądnika do jednej z najsłynniejszych form skalnych na terenie OPN – Bramy Krakowskiej. Po drodze uczestnicy zapoznają się z jednymi z najbardziej charakterystycznych miejsc w Ojcowskim Parku Narodowym. Profesjonalny komentarz pracownika Parku pozwoli poszerzyć posiadane wiadomości.


Bóbr – mieszkaniec Ojcowskiego Parku Narodowego

czas: ok. 3 godz.
forma: prelekcja Bóbr – mieszkaniec Ojcowskiego Parku Narodowego  + zajęcia w terenie
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 25 zł/os. (prelekcja + spacer Doliną Sąspowską) lub 30 zl/os. (prelekcja + spacer Doliną Sąspowską + ekspozycja).

Oprócz prelekcji dotyczącej bobra europejskiego, uczestnicy będą mieli okazje zobaczyć w terenie miejsca, w których bytują lub bytowały te gryzonie na terenie Parku. Obserwacja tam, zgryzionych drzew i gałęzi czy nor, pozwoli na lepsze poznanie życia tych niezwykłych zwierząt.


Ptaki Doliny Prądnika

czas: ok. 3 - 4 godz.
forma: prelekcja Czyj to głos? Poznajemy ptaki Ojcowskiego Parku Narodowego + spacer do Doliny Sąspowskiej)
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 35)
cena: 25 zl/os. (prelekcja + spacer do Doliny Sąspowskiej) lub #0 zł/os jesli dodatkowo zwiedzana jest ekspozycja.

Zajęcia, w trakcie których uczniowie poznają ptaki, które zamieszkują Dolinę Prądnika i Dolinę Sąspowską. Podstawowe informacje i głosy wybranych gatunków są prezentowane w czasie prelekcji. Dopełnieniem całości jest wycieczka do Doliny Sąspowskiej i poznanie tych skrzydlatych mieszkańców Parku w terenie. Uczestnicy na czas wyjścia w teren otrzymują lornetki oraz klucze do rozpoznawania zwierząt.


Zjawiska krasowe i zagadnienia archeologiczne

czas: ok. 3-4 godz.
forma: prelekcja i zajęcia w terenie ze zwiedzaniem obiektu
klasa (wiek): I-III (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zl/os. – zajęcia + ekspozycja. Bilety do Jaskini płatne wg cennika OPN.

Temat przewodni to zjawiska, które wpłynęły na kształtowanie się Doliny Prądnika oraz rzeźbę tego terenu, a także zagadnienia archeologiczne. Tematy te nieodzownie są ze sobą związane ze względu na obecność licznych, krasowych form podziemnych na terenie Parku– jaskiń. Wypełniska (osady znajdujące się w ich dnie) jaskiń  stanowią kronikę dziejów terenu, zamieszkałego już przed ok. 122. tys. lat. Po prelekcji uczestnicy, wraz z pracownikiem Parku, przejdą dnem Doliny Prądnika do jednej z dwóch udostępnionych do zwiedzania jaskiń – Ciemnej,a po jej zamknięciu - Łokietka. Uczestnicy otrzymują specjalne arkusze do wypełnienia w trakcie wycieczki.


Rajd terenowy „Ojców Trophy”


czas: ok. 3,5 - 4 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym i w terenie
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 25 zł/os. lub 30 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi Ojcowskiego Parku Narodowego. Pozwalają także na rozwijanie umiejętności posługiwania się busolą, orientowania w przestrzeni (rajd na azymut), rysowania mapy i określania użytkowania terenu (pakiet: Co się dzieje w krajobrazie?). Materiały pomagają też uczniom rozpoznawać wybrane gatunki roślin i zwierząt w czasie wędrówki Doliną Sąspowską. Pierwszym etapem zajęć jest wprowadzenie w formie prelekcji, przedstawienie trasy, zadań oraz ćwiczenie określania kierunku marszu na podstawie podanych azymutów. Grupy pokonują trasę z opiekunem/nauczycielem.

Trasa rajdu liczy ok. 5 km, znajduje się na niej 28 punktów (w postaci słupków z numerami). W czasie przejścia uczniowie mają możliwość zwiedzenia ruin zamku kazimierzowskiego w Ojcowie.

W czasie zajęć uczniowie podzieleni są na grupy 5-10 osobowe
(każda z grup musi mieć zapewnioną opiekę jednej osoby dorosłej).


Woda w Twojej Rzece

czas: ok. 2-3 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 25 zł/os. ;ub 30 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji.

Pakiet „Woda w Twojej Rzece” jest polską wersją brytyjskiego wydawnictwa „The River Watch Pack”. National River WATCH jest projektem opracowanym w Wielkiej Brytanii  w 1991 r. przez organizację WATCH, będącą młodzieżową sekcją Royal Society for Nature Conservation przy współpracy University of Hertfordshire i Natoinal Rivers Authority i sfinansowanym przez National Power. W połowie lat 90-tych polską wersję pakietu na licencji brytyjskiej wydano przez Ojcowski Park Narodowy.

Zajęcia proponowane w pakiecie koncentrują się na zjawiskach zachodzących w korycie rzeki. Pozwalają one na ocenę jakości wody w rzece i określenie jej wartości przyrodniczej. Ćwiczenia podzielone są na grupy tematyczne i są wykonywane w czasie zajęć terenowych.

Obejmują one:
• pomiar szerokości, głębokości, prędkości przepływu oraz temperatury wody
• ocenę ilości zawiesin niesionych przez wodę
• pomiar odczyny (pH) zawartości azotanów i twardości wody rzecznej
• rozpoznawanie gatunków roślin żyjących w rzece
• rozpoznawanie gatunków zwierząt żyjących w rzece
• ocenę stopnia zaśmiecenia rzeki
• określenie jakości wody w rzece z wykorzystaniem „wskaźnika biologicznego”

W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie wybranego obiektu, w tym ekspozycji przyrodniczej (rezerwacja we własnym zakresie).

Realizacja zadań pakietu jest doskonałą, uniwersalną formą zapoznania się z podstawowymi metodami badań wody i charakterem potoków na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.


Co się dzieje w krajobrazie?

czas: ok. 3 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 25 zł/os. lub 30 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji. Bilet do Jakini płatny osobno.

W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie wybranego obiektu, w tym ekspozycji przyrodniczej (rezerwacja we własnym zakresie).

Tematem przewodnim zajęć jest krajobraz Doliny Prądnika. Pierwsza część to krótka prelekcja w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym (wprowadzenie do ćwiczeń terenowych). Następny etap to przejście Doliną Prądnika do Jaskini Ciemnej. Po drodze uczniowie mają do wykonania zadania, m.in. opisanie elementów krajobrazu, rysowanie mapy z punktu widokowego na skale Jonaszówce, czy dokonanie oceny doliny jako miejsca życia. Po zwiedzeniu Jaskini Ciemnej i powrocie do Ośrodka Edukacyjnego następuje podsumowanie, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki kształtowały obecny krajobraz.
Uczniowie otrzymują specjalne arkusze do wypełnienia w trakcie wycieczki.


 Badanie szaty roślinnej

czas: ok. 3,5-4 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 25 zł/os. lub 30 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji.

W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie wybranego obiektu, w tym ekspozycji przyrodniczej (rezerwacja we własnym zakresie).


Projekcje filmów 


Film o Ojcowskim Parku Narodowym

czas: 50 min
forma: film
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 30)
cena: 50 zł.

Film z 2005 r. poświęcony ogólnym walorom przyrodniczym Parku, najcenniejszym i najrzadszym gatunkom, które występują na tym terenie.

reżyseria: Dorota Adamkiewicz
scenariusz: Dorota Adamkiewicz, Ewa Banaszkiewicz
narrator: Adam Wajrak
lektor: Krystyna Czubówna