http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/Infrastruktura_i_Srodowisko.html

Infrastruktura i Środowisko

             

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

                                                          

 oznaczenie sprawy IR-3501/1/2012

 

Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

W dniu 25.02.2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-405/12-00 pomiędzy Ojcowskim Parkiem Narodowym a Instytucją Wdrażającą  - Centrum Koordynacji Środowiskowej na realizację projektu pt.: „Renaturyzacja zdegradowanych stref Ojcowskiego Parku Narodowego z adaptacją budynku dawnej lodowni na sanitariat publiczny i śmietnik”.

Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych; działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej; konkurs 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną penetracją i niekontrolowaną presją turystów.

Termin realizacji zadania: 01.09.2012-20.12.2013.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 730.910,00 zł, w tym: finansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% - 621.273,50 zł, współfinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości 15% - 109.636,50 zł.

Projekt ma na celu podjęcie działań w zakresie budowy małej infrastruktury turystycznej, co spowoduje wzrost atrakcyjności obszaru, skanalizowanie ruchu turystycznego, a w efekcie przyczyni się do zachowania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków oraz zachowania różnorodności biologicznej. Działania podejmowane w projekcie obejmują: przebudowę dawnej lodowni na sanitariat publiczny i śmietnik oraz  rozbiórkę 6 budynków z przywróceniem naturalnego charakteru terenu po rozbiórce.

Projekt realizowany będzie na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego: sanitariat i śmietnik w obrębie Parku Zdrojowego w Ojcowie, rozbiórki – Ojców, Pieskowa Skała, Wielmoża, Sąspów.

Podpisanie Aneksu do Umowy o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-405/12-00

 

W wyniku przetargów przeprowadzonych na realizację zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu i podpisaniu umów na wszystkie planowane w HRP zadania została zaoszczędzona kwota w wysokości 244 722,51 zł.

W celu wykorzystania tej kwoty Ojcowski Park Narodowy wystąpił do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych z wnioskiem o rozszerzenie zakresu projektu o:

- zadanie polegające na budowie małego stacjonarnego sanitariatu publicznego przy kasie do Jaskini Ciemnej w Ojcowie w miejscu licznie odwiedzanym przez turystów z wcześniejszym przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę,

- przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30.09.2014 r.

- zmianę w nazwie projektu na „Renaturyzację zdegradowanych stref Ojcowskiego Parku Narodowego.”

Obecnie w tym ruchliwym węźle turystycznym ustawione są dwie kabiny typu TOY-TOY. Turyści korzystają z nich bez entuzjazmu z powodu niskiego standardu higienicznego i estetycznego tego rozwiązania, co owocuje zanieczyszczaniem przyległego terenu przy szlaku turystycznym. Opisane miejsce znajduje się w odległości ok. 1,5 km na południe od budowanego obecnie dużego sanitariatu będącego podstawowym elementem realizowanego projektu nakierowanego na ochronę poboczy  szlaków turystycznych Ojcowskiego Parku Narodowego przed zanieczyszczaniem przez ludzi mających pilne potrzeby fizjologiczne.

Przedstawiony wyżej mały sanitariat byłby doskonałym uzupełnieniem chroniącej przyrodę infrastruktury sanitarnej Ojcowskiego Parku Narodowego. Korzystaliby z niego turyści, którzy pieszo zmierzają do wnętrza Parku od strony południowej i nie planują iść dalej w stronę parkingu. Z tego miejsca można obejrzeć skały tworzące tzw. Bramę Krakowską, Źródełko Miłości oraz kierować się do Jaskini Ciemnej i Jaskini Łokietka.

Wybudowanie sanitariatu, gdzie potrzeby fizjologiczne można by było realizować w warunkach odpowiadających współczesnym standardom na pewno wzmocni zamierzony w projekcie efekt.

Po uzyskaniu zgody na powyższe zmiany w dniu 23.09.2013 r. został podpisany Aneks do Umowy o dofinansowanie nr POIS.05.01.00-00-405/12-00.

Również 07.10.2013 r. uzyskano z NFOŚiGW zgodę na wyżej wymienione zmiany w projekcie.


Grafika : drukuj / nie drukuj