Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Zamek pod opieką Ojcowskiego Parku Narodowego

Kolejne prace konserwatorskie prowadziła dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego. Obejmowały one rekonstrukcję gontowych dachów bramy wjazdowej i wieży, prace zabezpieczające przy budynku bramnym oraz tynkowanie wnętrza bramy i częściowe zabezpieczenie dolnych partii murów. Prace konserwatorskie i badawcze na szerszą skalę prowadzono w 1991 r. Objęły one dziedziniec zamku oraz wschodni fragment części mieszkalnej zamku. W latach 2017-2019 przeprowadzono gruntowną konserwację zamku (opisaną szczegółowo poniżej), odchodząc od powszechnej w ostatnich latach na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej, rekonstrukcji zamku. Skupiono się na zachowaniu oryginalnych elementów oraz stworzeniu nowej ekspozycji w wieży (dostępnej od ok. połowy 2019 r.) oraz tablic informacyjnych. 

Z dawnej budowli zamkowej pozostało do dziś tylko malownicze ruiny, na które składają się resztki murów obronnych i części mieszkalnych, wieża i brama wjazdowa. Z ruin zamku można obejrzeć ładną panoramę Doliny Prądnika.

 

W 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn. w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Umowa została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa  Małopolskiego a Ojcowskim Parkiem Narodowym. Projekt został sfinansowany ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 6. - Dziedzictwo regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zakończenie realizacji Projektu ustalone jest na listopad 2019 r. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 1 014 059,23 zł, w tym: wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w kwocie – 670 021,08 zł.

Projekt miał na celu podjęcie działań w zakresie zabezpieczenia ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej.

Działania podejmowane w projekcie:

1. Remont wieży obronnej.
2. Remont budynku bramnego.
3. Wykonanie instalacji elektrycznych podstawowych, odgromowych i słaboprądowych zabezpieczających
4.  Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej wzgórza zamkowego, w tym: wykonanie zasilających kabli energetycznych i kabli sterujących ekspozycją, budowę kasy z kabiną w.c. dla personelu i przyłączami wod.-kan., wykonanie schodów terenowych pod wieżą,wykonanie ekspozycji multimedialnej z dedykowanymi instalacjami elektrycznymi i tablic informacyjnych.
5. Nadzory inwestorskie, konserwatorskie i archeologiczne oraz działania promocyjne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.