Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

Natura 2000

Jesteś na: Ogólne / Natura 2000

Dolina Prądnika w sieci Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków występujących na kontynencie europejskim. Organizację sieci rozpoczęto na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej w 1992 r. na podstawie dwu dyrektyw Rady Europy – nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. dyrektywa ptasia) i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa). Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla Europy. W Polsce prace przygotowawcze nad tworzeniem sieci rozpoczęły się jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE, które nastąpiło w 2004 roku.

Sieć Natura 2000 obejmuje dwa typy obszarów chronionych: obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk. Plany zakładają utworzenie w Polsce docelowo 142 obszarów ptasich i 817 obszarów siedliskowych, które pokryją około 21 proc. powierzchni kraju.

Siedliska przyrodnicze w Ojcowskim Parku Narodowym

Ojcowski Park Narodowy został włączony do sieci Natura 2000 w swoich obecnych granicach, jako specjalny obszar ochrony siedlisk o nazwie „Dolina Prądnika” (symbol PLH120004). Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego występują następujące typy siedlisk przyrodniczych, wymienione w załączniku pierwszym dyrektywy siedliskowej, których ochrony wymagające utworzenia obszaru Natura 2000: murawy kserotermiczne (kod siedliska 6210), łąki użytkowane ekstensywnie (6510), podmokłe łąki eutroficzne i kalcyfilne (723P), podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne (8160), wapienne ściany skalne (8210), jaskinie nieudostępnione do zwiedzania (8310), kwaśne buczyny (9110), żyzne buczyny (9130), ciepłolubne buczyny storczykowe (9150), grąd subkontynentalny (917P), lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe (91E0) oraz jaworzyny na stokach i zboczach 9180. Na terenie Parku występują także następujące gatunki roślin i zwierząt, wymienione w załączniku drugim dyrektywy siedliskowej: obuwik pospolity, jelonek dębosz, pachnica dębowa, szlaczkoń szafraniec, czerwończyk fioletek, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, błotniak zbożowy, błotniak łąkowy, bocian czarny, derkacz, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dzięcioł zielonosiwy, gąsiorek, lelek, muchołówka białoszyja, muchołówka mała, ortolan, pszczołojad, puchacz, zimorodek, podkowiec mały, podkowiec duży, mopek, nocek Bechsteina, nocek łydkowłosy, nocek orzęsiony, nocek duży, bóbr europejski i wydra.

Dyrektywa Siedliskowa wymaga zachowania tzw. właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków. W odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oznacza to, że ich naturalny zasięg nie zmniejszy się, zachowają one specyficzną strukturę i swoje funkcje ekologiczne oraz stan zachowania typowych dla niego gatunków jest właściwy. W odniesieniu do gatunków właściwy stan ochrony oznacza natomiast, że zachowana zostaje liczebność populacji i wystarczająco duża powierzchnia siedliska gatunku, gwarantująca utrzymanie się go w biocenozie przez dłuższy czas.

Wykorzystanie gospodarcze obszaru Natura 2000

Ochrona obszaru w ramach sieci Natura 2000 nie wyklucza jego gospodarczego wykorzystania, pod warunkiem zapewnienia ochrony siedlisk i gatunków. Skutkiem tego każdy plan lub przedsięwzięcie, które może w istotny sposób oddziaływać na przyrodę Ojcowskiego Parku Narodowego musi podlegać ocenie oddziaływania jego skutków na ochronę OPN. Sieć Natura 2000, uzupełnia istniejący do 2004 roku system ochrony przyrody w Polsce. W przypadku Ojcowskiego Parku Narodowego fakt włączenia go do sieci Natura 2000 oznacza wzmocnienie konieczności jego ochrony, ze względu na występowanie na jego obszarze siedlisk i gatunków o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej.