http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/podstawowe.html

Szkoły podstawowe - kl. III-VI

Zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym


Ojcowski Park Narodowy – w kilku słowach o przyrodzie i historii

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Prelekcja dotycząca przyrody, historii i kultury Ojcowskiego Parku Narodowego. W czasie zajęć dzieci mogą poznają najważniejsze walory Parku. Zobaczą także na fotografiach najbardziej charakterystyczne i wyróżniające się gatunki występujących tu zwierząt, roślin i grzybów. Druga część prezentacji dotyczy przeszłości Doliny Prądnika i Doliny Sąspowskiej. Prelekcja uzupełniona jest fotografiami licznych zabytków, które zachowały się na terenie Parku, od zamków z okresu średniowiecza po zabudowę Ojcowa z czasów uzdrowiska.


Nietoperz – tajemnicze zwierzę?

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć : 160 zł

Prelekcja poświęcona najbardziej charakterystycznym ssakom Parku – nietoperzom. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z biologią tych zwierząt, a także obalenie niekorzystnych mitów, które w ciągu wieków narastały wokół nich. Uczniowie zobaczą na zdjęciach różne gatunki nietoperzy żyjących na świecie i w Polsce, wraz z ich rozmieszczeniem. Zapoznają się także z metodami badań tych ssaków (m.in. z kartami obserwacji i detektorem ultradźwięków).


 Bóbr – mieszkaniec Ojcowskiego Parku Narodowego

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

W czasie prelekcji dzieci poznają jednego z najciekawszych mieszkańców Ojcowskiego Parku Narodowego -  bobra europejskiego. Jest to przykład gatunku, który został ocalony od całkowitej zagłady, a populację udało się odbudować. W Ojcowskim Parku Narodowym bobry zostały wsiedlone w 1985 r. Od tego czasu stanowią stały, ciekawy element fauny tego terenu, a ślady ich działalności zobaczyć można w czasie spacerów Doliną Prądnika lub Doliną Sąspowską. Zapraszamy do zapoznania się z życiem tych wyjątkowych mieszkańców Parku.


 Czyj to głos? Poznajemy ptaki Ojcowskiego Parku Narodowego

czas: 2 x 1 godz. (lub 1 godz. - do wyboru)
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 320 zł (lub 160 zł)

Zajęcia prezentujące wybrane gatunki, które składają się na zespół ptaków OPN. Na terenie Parku występuje ich ok. 100. W czasie pokazu uczniowie zobaczą fotografie wybranych gatunków, usłyszą najważniejsze informacje oraz poznają głosy ptaków, które najczęściej usłyszeć można w czasie pobytu w Parku.


Drzewa i krzewy Ojcowskiego Parku Narodowego – wybrane gatunki

czas: 1 godz..
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: IV-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Zajęcia to doskonała okazja by zapoznać się z najbardziej charakterystycznymi gatunkami drzew i krzewów Parku. Łącznie w OPN jest ich ponad 100! Uczniowie poznają pospolite gatunki i te, które wyróżniają się na terenie Parku (np. rzadkie lub o szczególnych wymaganiach siedliskowych). Prelekcja uzupełniona jest o ciekawostki dotyczące tych roślin oraz informacje o korzyści z posiadania rodzimych gatunków w ogrodach.


 Fascynujący świat grzybów Ojcowskiego Parku Narodowego

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: IV-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Pokaz pozwala przenieść się na chwilę do fascynującego świata grzybów, które występują na terenie Parku. Organizmy te stanowią odrębne królestwo, podobnie jak rośliny i zwierzęta. W czasie prelekcji prezentowane są liczne fotografie z terenu Parku. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się jaką rolę pełnią te organizmy w przyrodzie. Prezentacja uzupełniona jest także o informacje dotyczące znaczenia martwego drewna w lesie, nie tylko dla grzybów, ale też innych organizmów.


Jakie rośliny rosną w Ojcowskim Parku Narodowym?

czas: 1 godz..
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: IV-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Prezentacja dotycząca flory Doliny Prądnika i Doliny Sąspowskiej, jej zróżnicowania oraz występujących tu gatunków rzadkich, wymagających specjalnej uwagi i stosowania zabiegów ochronnych. Pokaz uzupełniają zdjęcia licznych przedstawicieli świata roślin Ojcowskiego Parku Narodowego.


Dawne zawody - młynarstwo w Dolinie Prądnika

czas: 1 godz..
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: IV-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Pokaz dotyczący jednego z najciekawszych dawnych zawodów Doliny Prądnika i Sąspowskiej – młynarstwa. Uczniowie mogą dowiedzieć się m.in. jakie młyny znajdowały się na terenie Ojcowa, jak nazywały się i do czego służyły poszczególne ich części. Prelekcję uzupełniają liczne (dawne i współczesne) fotografie młynów z terenu obecnego Parku.


  Zajęcia w terenie i zajęcia połączone ze zwiedzaniem wybranych obiektów


Poznajemy Ojcowski Park Narodowy

czas: ok. 2,5 – 3,5 godz. (w zależności od ilości zwiedzanych obiektów)
forma: prelekcja Ojcowski Park Narodowy – przyroda, historia, kultura + zajęcia w terenie + zwiedzanie jednego obiektu (opcjonalnie)
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 25 zł/os. (prelekcja + przejście z pracownikiem Parku do Bramy Krakowskiej) lub 30 zl/os. (prelekcja + ekspozycja). W przypadku zwiedzania dwóch obiektów w czasie zajęć obowiązuje dodatkowa opłata za bilet wstępu do drugiego obiektu (wg cennika).

Zajęcia składają się z prelekcji dotyczącej przyrody i historii Ojcowskiego Parku Narodowego. Część praktyczna to wycieczka dnem Doliny Prądnika do jednej z najsłynniejszych form skalnych na terenie OPN – Bramy Krakowskiej. W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie jednej z jaskiń oraz ekspozycji w Centrum Edukacyjno-Muzealnym (rezerwacja zwiedzania ekspozycji we własnym zakresie). Po drodze uczestnicy zapoznają się z najciekawszymi miejscami w Ojcowskim Parku Narodowym. Profesjonalny komentarz pracownika Parku pozwoli poszerzyć posiadane wiadomości. 


Bóbr – mieszkaniec Ojcowskiego Parku Narodowego

czas: ok. 3 godz.
forma: prelekcja Bóbr – mieszkaniec Ojcowskiego Parku Narodowego  + zajęcia w terenie
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 25 zł/os. (prelekcja + spacer Doliną Sąspowską) lub 25 zl/os. (prelekcja + spacer Doliną Sąspowską + ekspozycja).

Oprócz prelekcji, dotyczącej bobra europejskiego, uczniowie zobaczą w terenie miejsca, w których bytują lub bytowały te zwierzęta. Obserwacja tam czy zgryzionych drzew pozwoli na lepsze poznanie życia tych niezwykłych gryzoni.

W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie ekspozycji w Centrum Edukacyjno-Muzealnym (rezerwacja zwiedzania ekspozycji we własnym zakresie).


Gdzie mieszkają nietoperze?

czas: ok. 3,5 godz.
forma: prelekcja Nietoperz – tajemnicze zwierzę? + zajęcia w terenie (zwiedzanie jednego obiektu)
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 30 zl/os. (prelekcja + ekspozycja). Dodatkowo bilet wstępy do Jaskini wg cennika.

Uzupełnieniem prelekcji w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym jest wyjście do Jaskini Ciemnej lub Łokietka. Obie jaskinie są ważnymi schroniskami zimowymi nietoperzy. W czasie wycieczki uczniowie mogą też dowiedzieć się m.in. ile nietoperzy co roku zimuje w ojcowskich jaskiniach, jak zwierzęta te poruszają się w ciemności i gdzie można spotkać je latem. Uczestnicy otrzymują też arkusze, które wypełniają w czasie badań.


 Zjawiska krasowe – co to takiego?

czas: ok. 3-4 godz.
forma: prelekcja i zajęcia w terenie
klasa: V-VI (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 30 zł/os. (ze wstępem na ekspozycję). Dodatkowo płatny jest wstęp do Jaskini.

W czasie zajęć dzieci poznają Ojcowski Park Narodowy zarówno podczas prelekcji, jak i w terenie. Temat przewodni to zjawiska, które wpłynęły na rzeźbę Doliny Prądnika, a także zagadnienia archeologiczne. Tematy te nieodzownie są ze sobą związane, ze względu na obecność na terenie Parku licznych jaskiń - krasowych form podziemnych. Wypełniska (osady znajdujące się w ich dnie) stanowią kronikę dziejów terenu, zamieszkałego już przed ok. 122. tys. lat.

W czasie zajęc możliwe jest zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej (Uwaga: rezerwacja elektroniczna we własnym zakresie!) Na ekspozycji szczególną uwagę zwraca sala „jaskiniowa”, a także sala geologiczna z licznymi formami i skamieniałościami. Dzieci zobaczą także zabytki, m.in. w postaci narzędzi krzemiennych, a także kości zwierząt, które znajdowano w jaskiniach.


Wyprawa odkrywców

czas: ok. 3 - 4 godz.
forma: zajęcia w terenie
klasa: III - VI (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 25 zł/os. + bilet do Jaskini Ciemnej

Zajęcia te cieszą się nieustannym powodzeniem od wielu lat. Przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych. Głównym założeniem Wyprawy Odkrywców jest poznawanie przyrody Parku przez zabawę, z wykorzystaniem różnych zmysłów. Wyprawa rozpoczyna się wykonaniem palety artysty (poszukiwaniem kolorów natury) w Parku Zamkowym, namalowaniem pocztówki z Parku (bez użycia kredek czy farb), poszukiwaniem „przyjaciół” wśród rosnących tam drzew. Następnie uczestnicy wędrują dnem Doliny Prądnika, poznając piękno przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego. Wyprawa kończy się wejściem do Jaskini Ciemnej. Jaki skarb znajdą młodzi odkrywcy w czasie wycieczki? Zapraszamy do znalezienia odpowiedzi w czasie zajęć!


 Rajd terenowy „Cztery Pory Roku”

czas: ok. 3,5 - 4 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym i w terenie
klasa: VI (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 25 zł/os. lub 30 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi Ojcowskiego Parku Narodowego. Pozwalają także na rozwijanie umiejętności posługiwania się busolą, orientowania w przestrzeni (rajd na azymut) i rysowania mapy. Materiały pomagają też uczniom rozpoznawać wybrane gatunki roślin i zwierząt w czasie wędrówki Doliną Sąspowską. Pierwszym etapem zajęć jest wprowadzenie w formie prelekcji, przedstawienie trasy, zadań oraz ćwiczenie określania kierunku marszu na podstawie podanych azymutów. Uczniowie w czasie rajdu wypełniają specjalne arkusze ćwiczeń. Trasę pokonują z nauczycielem/opiekunem.

 Trasa rajdu liczy ok.: 5 km, znajduje się na niej 28 punktów (w postaci słupków z numerami). W czasie przejścia uczniowie mają możliwość zwiedzenia ruin zamku kazimierzowskiego w Ojcowie.

W czasie zajęć uczniowie podzieleni są na grupy 5-10 osobowe
(każda z grup musi mieć zapewnioną opiekę jednej osoby dorosłej).


 Badamy wodę w rzece

czas: 2-3 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie
klasa: V-VI (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 25 zł/os. lub 30 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji

Pakiet „Woda w Twojej Rzece” jest polską wersją brytyjskiego wydawnictwa „The River Watch Pack”. National River WATCH jest projektem opracowanym w Wielkiej Brytanii  w 1991 r. przez organizację WATCH, będącą młodzieżową sekcją Royal Society for Nature Conservation przy współpracy University of Hertfordshire i Natoinal Rivers Authority i sfinansowanym przez National Power.
W połowie lat 90-tych polską wersję pakietu na licencji brytyjskiej wydano przez Ojcowski Park Narodowy.

Zajęcia proponowane w pakiecie koncentrują się na zjawiskach zachodzących w korycie rzeki. Pozwalają one na ocenę jakości wody w rzece i określenie jej wartości przyrodniczej. Ćwiczenia podzielone są na grupy tematyczne i są wykonywane w czasie zajęć terenowych.

Obejmują one:
• pomiar szerokości, głębokości, prędkości przepływu oraz temperatury wody
• ocenę ilości zawiesin niesionych przez wodę
• pomiar odczynu (pH), zawartości azotanów i twardości wody
• rozpoznawanie gatunków roślin żyjących w rzece
• rozpoznawanie gatunków zwierząt żyjących w rzece
• ocenę stopnia zaśmiecenia rzeki
• określenie jakości wody w rzece z wykorzystaniem „wskaźnika biologicznego”

 

Realizacja zadań pakietu jest doskonałą, uniwersalną formą zapoznania się z podstawowymi metodami badań wody i charakterem potoków na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.


 Poznajemy drzewa

czas: ok. 3 godz.
forma: prelekcja w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym i zajęcia na ścieżce dydaktycznej
klasa: IV-VI (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 25 zł/os. lub 30 zł/os. z ekspozycją

Uzupełnieniem prelekcji jest wyjście na ścieżkę edukacyjną w Parku Zamkowym. W czasie wycieczki uczniowie uzupełniają swoją wiedzę o gatunkach drzew, uczą się także rozpoznawać je w terenie na podstawie ulistnionych pędów, wyglądu kory, kwiatów czy owoców.

W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie ekspozycji w Centrum Edukacyjno-Muzealnym (rezerwacja zwiedzania ekspozycji we własnym zakresie).


Ptaki Ojcowskiego Parku Narodowego - oglądamy i słuchamy

czas: ok. 3,5 - 4 godz.
forma: prelekcja Czyj to głos? Poznajemy ptaki Ojcowskiego Parku Narodowego + spacer do Doliny Sąspowskiej)
klasa: III-VI (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 25 zl/os. (prelekcja + spacer do Doliny Sąspowskiej) lub 30 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji

Zajęcia, w trakcie których uczniowie poznają ptaki, które zamieszkują Dolinę Prądnika i Dolinę Sąspowską. Podstawowe informacje i głosy wybranych gatunków są prezentowane w czasie prelekcji. Dopełnieniem całości jest wycieczka do Doliny Sąspowskiej i poznanie tych skrzydlatych mieszkańców Parku w terenie. Uczestnicy na czas wyjścia w teren otrzymują lornetki oraz klucze do rozpoznawania zwierząt.

W dioramie ekspozycji znajduje się ok. 40 gatunków ptaków


 Jakie ślady i tropy zostawiają zwierzęta?

czas: ok. 3 godz.
forma: prelekcja + zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym
klasa: III -VI (maksymalna liczba uczestników: 25)
cena: 25 zł/os. (wycieczka w teren – opcja zimowa) lub 30 zł/os. z ekspozycją

Prelekcja poświęcona jest rozpoznawaniu śladów i tropów zwierząt, głównie ssaków, jakie zobaczyć można w czasie wędrówek w Parku. Dzieci poznają ciekawostki z życia m.in. sarny, dzika, bobra, lisa czy wydry oraz dowiedzą się czym różnią się ślady od tropów. Część praktyczna to prezentacja tropów wybranych gatunków w specjalnych pojemnikach w sali dydaktycznej Ośrodka i  nauka ich rozpoznawania.

Opcjonalnie możliwe zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej w Centrum Edukacyjno-Muzealnego ze szczególnym uwzględnieniem dioramy, w której zobaczyć można kilkanaście gatunków ssaków, m.in. borsuka, dzika czy kunę leśną.

Grafika : drukuj / nie drukuj