http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/main/powierzchnia_i_uzytkowanie.html

Powierzchnia i użytkowanie

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Planie Ochrony Ekosystemów Leśnych i Nieleśnych Ojcowskiego Parku Narodowego, którego opracowanie zostało ukończone w 1993 roku, przyjęto następujący podział powierzchni OPN w zależności od rodzaju zbiorowisk i kategorii ochronności:

 

Struktura użytkowania ziemi w OPN

Pod względem administracyjnym cały obszar Parku stanowi jeden Obwód Ochronny "Groty" w skład którego wchodzą 3 obchody - Korytania, Złota Góra i Pieskowa Skała.

Po zmianach administracyjnych wprowadzonych z dniem 1 stycznia 1999 r. teren Parku znalazł się w województwie małopolskim, w powiecie ziemskim krakowskim, na terenie czterech gmin:

Park posiada strefę ochronną zwana otuliną rozciągającą się na obszarze pięciu gmin, tj. gmin wymienionych wyżej oraz gminy Zielonki. Strefa ochronna utworzona na mocy uchwały Rady Narodowej Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 1981 roku o powierzchni 7000 ha uległa niewielkiemu zmniejszeniu do 6777 ha w związku z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego.

W dniu 8 sierpnia 1997 r. zostało wydane nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego określające jego granice, powierzchnię, granice strefy ochronnej, zwanej otuliną oraz zakazy obowiązujące w OPN. Rozporządzenie to zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP nr 99 z dnia 21 sierpnia 1997 r. poz. 607. Obecnie powierzchnia Ojcowskiego Parku Narodowego wynosi 2145,62 ha (§ 1 cyt. rozporządzenia). Struktura własności na terenie Parku przedstawia się następująco:

Ojcowski Park Narodowy w pigułce:

Data utworzenia:

14 stycznia 1956 roku

Dyrektor:

mgr inż. Tomasz Gierat

Symbol:

Położenie:

południowa część Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, ok. 20 km na północny zachód od Krakowa

Administracja:

województwo małopolskie, powiat krakowski, gminy: Jerzmanowice - Przeginia, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki

Powierzchnia:

2145,62 ha (ok. 21 km2) - najmniejszy park narodowy w Polsce

Powierzchnia strefy ochronnej (otuliny):

6777 ha (68 km2)

Zbiorowiska leśne:

1529 ha (71% powierzchni Parku)

Grunty rolne
(w tym łąki i pastwiska):

366 ha (22% powierzchni Parku)

Wody:

1% powierzchni Parku - rzeki Prądnik i Sąspówka, źródła oraz stawy

Własność prywatna i inna:

ok. 30% powierzchni OPN

Obszar ochrony ścisłej:

249 ha (16% powierzchni Parku) - wschodnia część kompleksu leśnego Złotej Góry, kompleks leśny Góry Chełmowej z wąwozami Ciasne Skałki i Jamki, prawie cały kompleks leśny Wąwozu Korytania oraz Wąwóz Skałbania i niewielki fragment części szczytowej Góry Rusztowej.

Najwyższe wzniesienie:

Chełmowa Góra 473 m n.p.m.

Jaskinie udostępnione do zwiedzania:

Jaskinia Łokietka - łączna długość korytarzy 320 m, Jaskinia Ciemna - łączna długość korytarzy 209 m.

Grafika : drukuj / nie drukuj