Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
  • język migowy
  • BIP

 

Zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym


Ojcowski Park Narodowy – przyroda, historia, kultura

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Prelekcja dotycząca przyrody, historii i kultury Ojcowskiego Parku Narodowego.
W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi OPN. Zobaczą także na fotografiach najbardziej charakterystyczne gatunki zwierząt, roślin i grzybów tego terenu. Ważnym elementem jest część prelekcji poświęcona historii Doliny Prądnika wraz z fotografiami licznych zabytków, które zachowały się na terenie Parku i zabudowy Ojcowa z okresu uzdrowiska.


Awifauna Ojcowskiego Parku Narodowego

czas: 2 x 1 godz, (lub 1 godz.)
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 320 zł (lub 160 zł)

Zajęcia prezentujące wybrane gatunki, które składają się na zespół ptaków OPN. Na terenie Parku występuje ich ok. 100. W czasie pokazu uczniowie zobaczą liczne fotografie, usłyszą najważniejsze informacje oraz poznają głosy ptaków, które usłyszeć można w czasie pobytu w Parku.


Charakterystyka grzybów Ojcowskiego Parku Narodowego

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 160 zł

Pokaz pozwala przenieść się na chwilę do fascynującego świata grzybów, które występują na terenie OPN.  W czasie prelekcji prezentowane są fotografie grzybów z terenu Parku. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się również jakie jest znaczenie martwych drzew w lesie, nie tylko dla grzybów, ale też innych organizmów. 


Flora Ojcowskiego Parku Narodowego

czas: 1 godz..
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Prezentacja dotycząca najważniejszych zagadnień związanych z florą Doliny Prądnika i jej zróżnicowaniem. Pokaz uzupełniają zdjęcia licznych przedstawicieli świata roślin Ojcowskiego Parku Narodowego.


Młynarstwo w Dolinie Prądnika

czas: 1 godz..
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Prelekcja dotycząca jednego z najciekawszych dawnych zawodów – młynarstwa. Uczniowie mogą dowiedzieć się jakie młyny znajdowały się na terenie Ojcowa, jak nazywały się i do czego służyły poszczególne ich części, a także zobaczyć na fotografiach historię tej działalności w Dolinie Prądnika .


Dolina Prądnika w sieci Natura 2000

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Prelekcja dotycząca europejskiej sieci Natura 2000. Uczniowie zapoznają się z wybranymi aspektami prawnymi funkcjonowania sieci oraz znaczeniem Obszarów Specjalnej Ochrony Siedlisk i Specjalnych Obszarów Ochrony Ptaków dla ochrony przyrody w Polsce i w Europie. Najważniejsza część zajęć dotyczy Ojcowskiego Parku Narodowego, który pod nazwą Dolina Prądnika również wchodzi w jej skład. Uczniowie dowiedzą się, jakie wyjątkowe siedliska oraz gatunki występują na terenie Parku.


Ojcowski Park Narodowy – przykład najwyższej formy ochrony przyrody i obszar o znaczeniu międzynarodowym

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Prelekcja dotycząca OPN jako przykładu najwyższej formy ochrony przyrody w Polsce, a także jako obszaru o znaczeniu międzynarodowym. Temat dotyczy funkcjonowania parku narodowego i zarządzania tego typu terenem. Prezentowane i wyjaśniane są także sposoby ochrony, które stosowane są na terenie Parku.


Ojcowski Park Narodowy – zagrożenia. Czy i jak można je minimalizować?

czas: 1 godz.
forma: prelekcja/pokaz multimedialny 
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena zajęć: 160 zł

Zajęcia w formie prelekcji, której celem jest zapoznanie uczniów z problemami i głównymi zagrożeniami przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego, a także innych parków narodowych. Uczestnicy dowiedzą się co warunkuje skuteczną ochronę przyrody oraz w jaki sposób można minimalizować zjawiska niekorzystne.


 Zajęcia w terenie i zajęcia połączone ze zwiedzaniem wybranych obiektów


Poznajemy Dolinę Prądnika

czas: ok. 2,5 – 4,5 godz. (w zależności od ilości zwiedzanych obiektów)
forma: prelekcja Ojcowski Park Narodowy – przyroda, historia, kultura + zajęcia w terenie + zwiedzanie jednego obiektu (opcjonalnie)
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 25 zł/os. (prelekcja + przejście z pracownikiem Parku do Bramy Krakowskiej) lub 30 zl/os. (prelekcja + zwiedzanie ekspozycji). W przypadku zwiedzania dwóch obiektów w czasie zajęć obowiązuje dodatkowa opłata za bilet wstępu do drugiego obiektu (wg cennika).

Zajęcia składają się z prelekcji dotyczącej przyrody i historii Ojcowskiego Parku Narodowego. Część praktyczna to wycieczka dnem Doliny Prądnika do jednej z najsłynniejszych form skalnych na terenie OPN – Bramy Krakowskiej. Po drodze uczestnicy zapoznają się z jednymi z najbardziej charakterystycznych miejsc w Ojcowskim Parku Narodowym. Profesjonalny komentarz pracownika Parku pozwoli poszerzyć posiadane wiadomości.


Zagadnienia archeologiczne i zjawiska krasowe

czas: ok. 3-4 godz.
forma: prelekcja i zajęcia w terenie ze zwiedzaniem obiektu
klasa (wiek): I-III (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 25 zl/os. – zajęcia + dodatkowo płatny wstęp do Jaskini Ciemnej lub Jaskini Łokietka. Bilety do dodatkowych obiektów (opcjonalnie) płatne wg cennika OPN.

Temat przewodni to zjawiska, które wpłynęły na kształtowanie się Doliny Prądnika oraz rzeźbę tego terenu, a także zagadnienia archeologiczne. Tematy te nieodzownie są ze sobą związane ze względu na obecność licznych, krasowych form podziemnych na terenie Parku– jaskiń. Wypełniska(osady znajdujące się w ich dnie) jaskiń  stanowią kronikę dziejów terenu, zamieszkałego już przed ok. 122. tys. lat.

W Jaskini Ciemnej

W czasie wycieczki możliwe jest zwiedzenie wybranego obiektu, w tym ekspozycji przyrodniczej (rezerwacja we własnym zakresie), gdzie szczególną uwagę zwraca sala „jaskiniowa”, a także sala geologiczna z licznymi skamieniałościami. Uczniowie zobaczą także zabytki, m.in. w postaci narzędzi krzemiennych, a także kości zwierząt, które zamieszkiwały jaskinie w przeszłości. Po zwiedzeniu ekspozycji uczestnicy, wraz z pracownikiem Parku, przejdą dnem Doliny Prądnika do jednej z dwóch udostępnionych do zwiedzania jaskiń – Ciemnej lub Łokietka. Uczestnicy otrzymują specjalne arkusze do wypełnienia w trakcie wycieczki.


Rajd terenowy na orientację - „Ojców Trophy”

czas: ok. 3,5 - 4 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym i w terenie
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 25 zł/os. lub 30 zł/os. ze zwiedzaniem ekspozycji

 Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi Ojcowskiego Parku Narodowego. Pozwalają także na rozwijanie umiejętności posługiwania się busolą, orientowania w przestrzeni (rajd na azymut), rysowania mapy i określania użytkowania terenu (pakiet: Co się dzieje w krajobrazie?). Materiały pomagają też uczniom rozpoznawać wybrane gatunki roślin i zwierząt w czasie wędrówki Doliną Sąspowską.
Pierwszym etapem zajęć jest wprowadzenie w formie prelekcji, przedstawienie trasy, zadań oraz ćwiczenie określania kierunku marszu na podstawie podanych azymutów.
Trasa rajdu liczy ok. 5 km, znajduje się na niej 28 punktów (w postaci słupków z numerami). W czasie przejścia uczniowie mają możliwość zwiedzenia ruin zamku kazimierzowskiego w Ojcowie. Grupy pokonują trasę z opiekunem/nauczycielem.


Pakiet: Woda w Twojej Rzece

czas: ok. 2-3 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 40)
cena: 25 zł/os. lub 30 zł/os. z ekspozycją

Pakiet „Woda w Twojej Rzece” jest polską wersją brytyjskiego wydawnictwa „The River Watch Pack”. National River WATCH jest projektem opracowanym w Wielkiej Brytanii  w 1991 r. przez organizację WATCH, będącą młodzieżową sekcją Royal Society for Nature Conservation przy współpracy University of Hertfordshire i Natoinal Rivers Authority i sfinansowanym przez National Power. W połowie lat 90-tych polską wersję pakietu na licencji brytyjskiej wydano przez Ojcowski Park Narodowy.

Zajęcia proponowane w pakiecie koncentrują się na zjawiskach zachodzących w korycie rzeki. Pozwalają one na ocenę jakości wody w rzece i określenie jej wartości przyrodniczej. Ćwiczenia podzielone są na grupy tematyczne i są wykonywane w czasie zajęć terenowych. 
 
Obejmują one:

·         pomiar szerokości, głębokości, prędkości przepływu oraz temperatury wody
·         ocenę ilości zawiesin niesionych przez wodę
·         pomiar odczyny (pH) zawartości azotanów i twardości wody rzecznej
·         rozpoznawanie gatunków roślin żyjących w rzece
·         rozpoznawanie gatunków zwierząt żyjących w rzece
·         ocenę stopnia zaśmiecenia rzeki
·         określenie jakości wody w rzece z wykorzystaniem „wskaźnika biologicznego”

 Ponadto pakiet:

 - umożliwia uczniom w różnym wieku poznanie środowiska rzek i potoków poprzez wykonanie prostych doświadczeń w terenie
- uwrażliwia uczestników projektu na potrzebę ochrony przyrody i środowiska
- udostępnia nauczycielom pomoc dydaktyczną, która może być uzupełnieniem oficjalnych programów szkolnych i dostarcza przykładu do opracowywania własnych scenariuszy zajęć terenowych

 Realizacja zadań pakietu jest doskonałą, uniwersalną formą zapoznania się z podstawowymi metodami badań wody i charakterem potoków na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

Na zdjęciach uczniowie VI LO w Krakowie 

 

 Pakiet: Brzeg Twojej Rzeki


 Pakiet: Dolina Twojej Rzeki


Co się dzieje w krajobrazie?

czas: ok. 3-4 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 25 zł/os. + bilet wstępu do Jaskinie Ciemnej

Tematem przewodnim zajęć jest krajobraz Doliny Prądnika. Pierwsza część to krótka prelekcja w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym (wprowadzenie do ćwiczeń terenowych). Następny etap to przejście Doliną Prądnika do Jaskini Ciemnej. Po drodze uczniowie mają do wykonania zadania, m.in. opisanie elementów krajobrazu, rysowanie mapy z punktu widokowego na skale Jonaszówce, czy dokonanie oceny doliny jako miejsca życia. Po zwiedzeniu Jaskini Ciemnej i powrocie do Ośrodka Edukacyjnego następuje podsumowanie, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki kształtowały obecnykrajobraz. Uczniowie otrzymują specjalne arkusze do wypełnienia w trakcie wycieczki.


Ojcowski Park Narodowy – sposoby ochrony

czas: ok. 3-4 godz.
forma: zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Dydaktycznym oraz w terenie
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 45)
cena: 25 zł/os. (zajęcia bez wstępu do obiektów) 30 zł/os. (zajęcia ze wstępem na ekspozycję). W przypadku wejścia do Jaskini dodatkowo płatny bilet wstępu.

Prelekcja Ojcowski Park Narodowy – przykład najwyższej formy ochrony przyrody i  obszar o znaczeniu międzynarodowym oraz wycieczka terenowa, prezentująca miejsca, w których stosowane są różne sposoby ochrony, zarówno ekosystemów leśnych, jak i nieleśnych.

 

Projekcje filmów 


Film o Ojcowskim Parku Narodowym

czas: 50 min
forma: film
klasa: I-III (maksymalna liczba uczestników: 30)
cena: 50 zł.

Film z 2005 r. poświęcony ogólnym walorom przyrodniczym Parku, najcenniejszym i najrzadszym gatunkom, które występują na tym terenie.

reżyseria: Dorota Adamkiewicz
scenariusz: Dorota Adamkiewicz, Ewa Banaszkiewicz
narrator: Adam Wajrak
lektor: Krystyna Czubówna