Dane kontaktowe

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa
tel:
+48 12 389 20 05
e-mail:
opnar@pro.onet.pl
 • język migowy
 • BIP

Tłumacz języka migowego

„Jeżeli jest Pan / Pani osobą niesłyszącą, słabo słyszącą, lub też ma Pan / Pani inne specjalne potrzeby i chce umówić się na spotkanie lub załatwić sprawę w Ojcowskim Parku Narodowym, istnieje możliwość złożenia WNIOSKU o umówienie spotkania i zapewnienie pomocy tłumacza. Składając wniosek należy wskazać wybraną metodę komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Kolejne kroki złożenia WNIOSKU:

Proszę pobrać WNIOSEK (dostępny na dole strony) w postaci dokumentu „DOC”.
Po wypełnieniu dokumentu należy odesłać go wybierając jedną z poniższych metod:

 • e-mail na adres:
 • listownie na adres:
  Ojcowski Park Narodowy
  Ojców 9; 32-045 Sułoszowa.
 • proszę napisać na kopercie „WNIOSEK - usługa tłumacza lub specjalna potrzeba” (termin spotkania należy ustalić na 3 dni liczone od dnia otrzymania listu)
 • proszę skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 12 389 20 05

Należy pamiętać, iż dokument musi zostać wyslany co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem.

Proszę skorzystać ze wzoru zawartego w dokumencie. Można również wpisać w treści poniższe informacje:

 • Pana / Pani imię i nazwisko jako osoby uprawnionej do takiej formy komunikacji,
 • Pana / Pani adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym (adres miejsca zamieszkania),
 • proszę wskazać jak mamy się z Panem / Panią skontaktować np. poprzez wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu,
 • proszę podać temat lub przedmiot rozmowy,
 • proszę wskazać czy przybędzie Pan / Pani do nas z osobą przybraną, czy też potrzebuje Pan / Pani tłumacza - jeżeli potrzebna jest pomoc tłumacza, proszę wskazać metodę komunikowania się PJM, SJM, SKOGN,
 • jeżeli ma Pan / Pani inne potrzeby, które pomogą w załatwieniu sprawy, proszę je napisać."

Transkrypcja do PJM

„Ojcowski Park Narodowy posiada trzy budynki administracyjne.

 1. Główna siedziba mieści się w „Willi Jadwiga” pod adresem Ojców 9, gdzie znajdują się biura: Dyrektora Parku i Jego Zastępcy, Głównego Księgowego oraz Sekretariat.
  Ponadto w budynku tym mieszczą się biura następujących komórek organizacyjnych Parku:
  • Zespół Ekonomiczny - prowadzi wszystkie sprawy Parku związane z planowaniem i sprawozdawczością z działalności, rachunkowością i finansami oraz ewidencją kosztów, przychodów i składników majątkowych;
  • Dział ds. Ochrony Przyrody - zajmuje się planowaniem, organizacją, kontrolą dokumentowaniem działań ochronnych wykonywanych w ekosystemach Parku oraz innych działań zmierzających do zachowania zasobów przyrodniczych i kulturowych Parku wykonywanych przez Obwód Ochronny „Groty”. Ponadto dział ten realizuje i nadzoruje działania z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz kwestie związane z gospodarowaniem gruntami Parku.
  • Sekcja Administracyjno - Gospodarcza - zajmuje się prowadzeniem wszystkich czynności związanych z logistyką oraz obsługą gospodarczą nieruchomości budynkowych będących własnością Parku, organizacją łączności, transportu własnego oraz spraw związanych z informatyzacją i cyfryzacją Parku.
  • Samodzielne Stanowisko ds. Inwestycyjno - Remontowych - wykonuje zadania zmierzające do utrzymania w prawidłowym stanie infrastruktury techniczno - inżynieryjnej Parku (budynków, lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych, budynków gospodarczych, garaży etc.), realizuje zadania prowadzące do powstawania nowych obiektów infrastruktury technicznej służącym celom Parku, odpowiada za przeprowadzanie okresowych przeglądów budynków Parku, a także za sprawy związane z przepisami p.poż.
 2. W drugim budynku o historycznej nazwie „Hotel Pod Łokietkiem”, pod adresem Ojców 13, znajduje się Centrum Edukacyjno - Muzealne (Ekspozycja Przyrodnicza) oraz biura, w których mieści się:
  • Pracownia Naukowo - Edukacyjna - zadaniem Pracowni jest planowanie i organizacja zagadnień dotyczących monitoringu przyrodniczego oraz organizacja badań własnych i obcych prowadzonych na terenie Parku, a także kontrola i dokumentowanie działań Parku.
 3. W trzecim budynku o historycznej nazwie „Hotel Pod Kazimierzem”, pod adresem Ojców 12, znajdują się biura następujących komórek organizacyjnych Parku:
  • Dział ds. Udostępniania - zadaniem tego Działu jest projektowanie, organizacja, kontrola i dokumentowanie działań edukacyjnych, obsługa obiektów edukacyjnych i turystycznych (w tym: Centrum Edukacyjno - Muzealnego), organizacja i logistyka udostępniania turystycznego Parku oraz organizowanie promocji Parku poprzez wydawnictwa, organizowanie wystaw i ekspozycji oraz wydarzeń plenerowych o charakterze przyrodniczo - historycznym.
  • Posterunek Straży Parku - odpowiedzialny za ochronę przed szkodnictwem leśnym, w tym ochronę mienia oraz zasobów przyrodniczych i kulturowych Parku, kontrolę ruchu turystycznego na szlakach oraz podczas imprez odbywających się na terenie Parku.”

Transkrypcja do PJM